PawVillage.com
CH Evi v d Konigsbach 
 Female Miniature Pinscher 
Sire

 Blitz v Konigsbach 
 

 Graf v. Julchenhof 
 
SG Eitel v. Julchenhof 
 
 Jean v Falkenstein (Germany) 
 
 
   
 
 Silda v Konigsbach 
 
 Prince v Julchenhof 
 
 
 
 Carmen v Stadtfeld 
 
 
 
Dam

 Silda v Konigsbach 
 

 Prince v Julchenhof 
 
   
 
   
 
 Carmen v Stadtfeld 
 
   
 
   
 
Compiled from PawVillage records on 9/26/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.