PawVillage.com
FC My Ritzie For Gitunburdz 
 Female German Shorthaired Pointer 
Sire

 Fritz V. Brickwedde 2nd 
 

 Buck v Brickwedde 
 
 Greif v Brickwedde 
 
 
 
 Skipper v Schlesweg 
 
 
 
 Duchess v Waldhausen 2nd 
 
 Heros of Canoga Park 
 
DC Rusty v. Schwarenberg 
 
 Freida V Schroeder 
 
 Freda v Waldhausen 
 
 Pal V Waldhausen 
 
 Lady V Brickwedde 
 
Dam

 Ashley’s Red Dancer 
 

 Elden Waldwinkel 
 
 Rocky v Hollenbreck 
 
 
 
 Koko v Waldwinkel 
 
 
 
 Lady Freida v Eichenwald 
 
 Bruno v Eichfeld 
 
 
 
 Ottowa Chief Pepper 
 
 
 
Compiled from PawVillage records on 8/10/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.