PawVillage.com
 Mona v Dohna 
 Female Miniature Pinscher 
Sire

 Graf v Rochsburg 
 

 King of Spades 
 
 Danas Jack of Spades 
 
 King of Albani 
 
 Queen of Albani 
 
 Mona v Montgomery 
 
 Graf Roy v Montgomery 
 
CH Mona av Assarstorp 
 
 Bettina Montgomery 
 
 Emer Sakuntala 
 
 Merkur v Weyersberg 
 
 Rose Heinzelmannchen 
 
 Mona v Montgomery 
 
 Graf Roy v Montgomery 
 
CH Mona av Assarstorp 
 
Dam

 Mona Montgomery of Tien Hia 
 

 Per V Montgomery 
 
 Red Dan of Montgomery 
 
 Nazi v Dinanzhof 
 
 Susi v Hellabrunn 
 
Am Ch. Anni v Bennewitz 
 
 Lump (Germany) 
 
 Adda v d Martinsburg (Germany) 
 
 Kora v Montgomery 
 
 Graf Roy v Montgomery 
 
 Prinz Heinz 
 
 Anni v Westchester 
 
CH Mona av Assarstorp 
 
 Kat av Rosenberg 
 
 Inocent av Assarstorp 
 
Compiled from PawVillage records on 6/18/2019
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2019 PawVillage, all rights reserved.