PawVillage.com
 Billa v Main 
 Female Rottweiler 
Sire

DSg Lord Remo vom Schifferstadt OeHSTB 606 G
 

 Garibaldi v Karlstor-Molk 
 
 Leo von Cannstatt 
 
 Leo vom Plattenhardt 
 
 Fanny vom Plattenhardt 
 
 Wanda vom Friedrichsfeld 
 
 Leo v Schwetzingen 
 
 Nelli v Rheinau 
 
DSg Nelly vom Schifferstadt 
 
 Rigo II vom Karlstor 
 
 
 
DSG Siegerin 1910 Freya von Schifferstadt 
 
Sieger Tyras v. Riesenstein 
 
 Freya I v Heiligenberg 
 
Dam

 Flora v Buseck (IRZ 226) 
 

 Spamer vom Buseckerthal 
 
 Zampa von Heidelberg 
 
 
 
 Hexe von Heidelberg 
 
 
 
 Freya II v Heiligenberg 
 
 Graf Leo v Bergheim 
 
 Leo v Heilbronn 
 
 Bella v Heilbronn 
 
 Hella v d Friedrichsburg 
 
 Stumper v Huchenfeld 
 
Siegerin Fanny v Pforzheim 
 
Compiled from PawVillage records on 7/12/2020
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2020 PawVillage, all rights reserved.