PawVillage.com
FC Kay Fer Gitunburdz 
 Female German Shorthaired Pointer 
Sire

DC/NFC Kay Von Der Wildburg GSPCA HOF

Color: Liver & White
 

KS Pol V Blitzdorf 
 
 Lux V Blitzdorf 
 
 Hasso v Blitzdorf 
 
 Gustel v Blitzdorf 
 
 Freya V Blitzdorf 
 
 Artus v Buschwiese 
 
 Adria v Blitzdorf 
 
 Cora V. Wesertor 
 
KS Axel V D Cranger Heide 
 
 Moritz v Alten Postweg 
 
 Dora v Schloss Dorneburg 
 
 Fita V Tann 
 
KS & VS Quandus vd Schleppenburg 
 
 Alfa v Wertor 
 
Dam

FC My Ritzie For Gitunburdz 
 

 Fritz V. Brickwedde 2nd 
 
 Buck v Brickwedde 
 
 Greif v Brickwedde 
 
 Skipper v Schlesweg 
 
 Duchess v Waldhausen 2nd 
 
 Heros of Canoga Park 
 
 Freda v Waldhausen 
 
 Ashley’s Red Dancer 
 
 Elden Waldwinkel 
 
 Rocky v Hollenbreck 
 
 Koko v Waldwinkel 
 
 Lady Freida v Eichenwald 
 
 Bruno v Eichfeld 
 
 Ottowa Chief Pepper 
 
Compiled from PawVillage records on 6/20/2019
Click on the to view that dog's pedigree.
Copyright 1997-2019 PawVillage, all rights reserved.